Muntada Advocats i Assessors
Un equip profesional que dona solució a les seves necessitats
Català Castellano

Muntada Advocats i Assessors és un equip professional que dona solució a les seves necessitats en assessorament, serveis i tramitació amb organismes públics tant d'empreses com de persones físiques. Disposarà de tot un equip de professionals multidisciplinaris (advocats, economistes i enginyers) al seu servei. Oferim un servei integral on donem cobertura laboral, comptable, fiscal, mercantil, jurídica i financera, resoldrem els seus dubtes, i li tramitarem amb eficiència i total eficàcia. Aquest aspecte és un gran avantatge per vostè i el seu negoci doncs minimitza costos, temps, riscos i preocupacions.A Muntada Advocats i Assessors informem, aconsellem, assessorem i representem a persones físiques o jurídiques en la promoció, direcció, gestió i realització de tota classe de tràmits i actuacions que tinguin relació amb l´administració. Oferim als nostres clients noves plataformes de treball amb els avantatges que això comporta, agilitat, disponibilitat, comoditat, reducció de costos. Col·laborem en diversos projectes amb empreses tecnològiques per tal de desenvolupar i trobar nous camins que facilitin la gestió i l'optimització de recursos.

Muntada Advocats i Assessors
Un equip profesional que dona solució a les seves necessitats


Muntada Advocats i Assessors
Un equip profesional que dona solució a les seves necessitats

MUNTADA ASSESSORS ofereix


Muntada Advocats i Assessors
Un equip profesional que dona solució a les seves necessitats

Assessoria comptable


Confecció de comptabilitat
Confeccionem comptabilitats d'Autònoms i Petites i Mitjanes Empreses amb rigor i a temps real. Realitzem tot el procés comptable amb la possibilitat de desplaçar-nos a la pròpia empresa. Obertures, tancaments, balanços, assemptaments, regularitzacions, Estat de Fluxes d´Efectiu, Estat de Canvis en Patrimoni Net, amortitzacions, posada al dia, revisions, comptes anuals, llibres comptables, adaptacions al Nou Pla General Comptable... els nostres experts comptables resoldran qualsevol situació amb professionalitat i rigor.

Llibres Comptables
Legalitzem i confeccionem llibres comptables com el llibre diari, el d'inventari i comptes anuals i els que s'estimin convenients segons la seva activitat. Confeccionem llibres fiscals requerits en IVA i IRPF. Llibres registre de factures rebudes i emeses, registre de béns d'inversió, operacions intracomunitàries. Llibre de compres i despeses, de vendes i ingressos, de provisió de fons, de béns d'inversió...

Presentació a registres
Realitzem presentació en els registres, Mercantil, de la Propietat, Patents i Marques. Escriptures, llibres, comptes anuals, notes registrals.

Comptabilitat analítica Per a aquells clients que desitgin un anàlisi de costos, rendibilitat i sistemes de control, posem a la seva disposició el servei de Comptabilitat Analítica i de Gestió. Els nostres experts us ajudaran a resoldre la problemàtica del Control de Gestió en la realitat empresarial amb el disseny, implantació i seguiment d'un quadre de comandament integral (balanced scorecard) que li permetrà conèixer la situació de la seva empresa amb indicadors clau.

Assessoria Fiscal


Assessorament a particulars i empreses
Els nostres experts fiscals li resoldrà les seves consultes fiscals oferint la millor solució tributària per a vostè.

Confecció i presentació de declaracions fiscals
Confeccionem i presentem tot tipus de declaracions fiscals d'empreses, autònoms i particulars. Aprofiti els avantatges de registrar-se a la nostra pàgina web, on podrà consultar i descarregar en qualsevol moment tots els models fiscals presentats.

Aplaçaments, fraccionaments de deutes
Tramitem sol licituds d'ajornaments i fraccionaments de pagament d'impostos davant l'Administració. No es preocupi, Muntada Advocats i Assessors li oferirà la millor solució amb total eficàcia.

Planificació fiscal
Planifiqui la seva fiscalitat, els nostres assessors tributaris experts li oferiran la millor estratègia fiscal, assegurant el compliment de les seves obligacions fiscals minimitzant el seu cost.

Intervenció davant Inspeccions Tributaries
Defensem els seus drets davant actuacions de comprovació i intervenció tributària en tot el seu procediment, persones i exercint assistència lletrada si és necessari.

Assessoria jurídica


Concurs de creditors
Estem especialitzats en Concursos de Creditors. Gaudim d'una àmplia experiència en l'aplicació de la 'Llei Concursal' i oferim aquest servei a les empreses que es trobin en una situació transitòria d'insolvència. Els assessorem i tramitem totes les gestions tant jurídiques com econòmiques per tal d'afrontar i sol.lucionar quasevol tipus de situació.

Reclamació de deutes, impagats
El nostre equip Jurídic l´assessorarà amb professionalitat i rigor en tots aquells aspectes relacionats amb reclamacions de deutes i impagats. Posem a la seva disposició els nostres advocats de competència contrastada i prestigi que defendran amb les millors garanties els seus drets, patrimoni i interessos. Estudiarem el seu cas amb rigor i actuarem tenaçment defensant els seus drets. Sol.liciti informació i un dels nostres advocats especialitzats l´assessorarà.

Reclamacions extrajudicials, negociació, reconeixement de deutes, aplaçaments.
Reclamacions judicials. Reclamar judicialment té un baix cost i avantatges per vostè com: Recuperar l´IVA de les seves factures impagades, Deduïr.se de l´ Impost de Societats el deteriorament del client, recobrament amb dret a interessos de demora (de dos a set punts per sobre del fixat pel BCE depenent del tipus de reclamació), localització pel jutjat de béns embargables, en cas de sentència firme de condemna pràcticament impedeix la possibilitat de prescripció del deute.

Insolvències
El nostre equip Jurídic l'assessorarà amb professionalitat i rigor en tots aquells aspectes relacionats amb declaracions d'insolvències com concurs de creditors, fallida, embargaments. Posem a la seva disposició els nostres advocats de provada competència i prestigi que defendran amb les millors garanties els seus drets, patrimoni i interessos.

Civil
Muntada Advocats i Assessors és prestigi professional. Està amb els millors professionals lletrats que li oferiran un servei personalitzat i d´elevat nivell per tal de donar-li la millor cobertura jurídica per als seus intereses. Elaboració de contractes, Divorcis, Separacions, Nul.litats matrimonials, Reclamacions de paternitats, incapacitats, adopcions, Propietat Horitzontal i Comunitats de Propietaris, Desnonaments, Expedients de domini, Arrendaments, Compravenda de vivendes, Garanties de béns de consum...

Social
Acomiadaments, Jubilacions, Incapacitats...

Mercantil
Societats, Fusions, Escisions, Patents i Marques, Contractes mercantils, Franquícies, Supòsits de crisi empresarial (concurs de creditors, impagaments, reclamacions...)

Assessoria laboral


Càlcul i confecció nòmines
Calculem i confeccionem nòmines puntualment posant a la seva disposició el nostre equip gestor per optimitzar costos. Rebrà les seves nòmines com vostè desitgi, via mail o per correu, podent disposar en qualsevol moment d'elles donat que vostè disposarà un espai a la nostra pàgina web de tota la documentació que li tramitem. Juntament les nòmines, enviem un quadre resum mensual on apareixen tots els seus costos laborals del seu centre de treball amb la possibilitat de separar les seccions o departamentsdel seu negoci.

S.Socials
Confeccionem i tramitem les seves obligacions amb la Seguretat social, TC1, TC2 telemàticament (Estem inscrits en el sistema RED de transmissió telemàtica de dades de la Seguretat Social). Si cal, li tramitem altres gestions amb la Seguretat Social com ajornaments de deutes.

Contractes
El nostre equip gestor l'assessorarà en tot moment en qüestions de confecció de contractes, adaptant-nos a la política en contractació de l'empresa però estant vostè sempre assessorat per un equip professional i altament qualificat, que li plantejarà la millor opció per a cada cas, i l´avisarà de possibles riscos. No es conformi amb un simple contracte, sabem que cada empresa té la seva personalitat pròpia i que cada lloc de treball té les seves particularitats. Per aquesta raó, el nostre equip l´assessorarà en la inclusió de clàusules contractuals.

Certificats
Tramitem tot tipus de certificats oficials.

Quitances
Amb rigor professional, li confeccionem liquidacions, cartes de cessaments, acomiadaments, certificats d'empresa. Sabem la importància que té la fi d'una relació laboral tant a nivell empresa com per al treballador. És per això que el nostre equip professional aporta valor afegit tant per la seguretat i rigor del càlcul del tràmit com per l'assessorament global del procés de principi a fi. Si voleu, el nostre equip professional li assistirà in situ en cessaments fins i tot delegant la totalitat del tràmit amb el treballador posant a la seva disposició les nostres instal lacions per a això.

Accidents de treball
Realitzem tots els tràmits en comunicació d'accidents laborals, comunicacions a mútua i organismes oficials, incapacitats.

Autònoms
Altes, baixes i prestacions.

Jubilacions
Calculem i tramitem jubilacions així com els seus annexos.

Reduccions de plantilla
Estudiem cada cas la viabilitat de processos de reducció de plantilla o downsizing, tant en cost com en els seus mecanismes i modalitats. Un equip professional experimentat analitzarà el procés de forma global i proposaran mesures, elaboraran la documentació pertinent que la legislació i la pràctica exigeix.

Bonificacions, ajudes i subvencions
Existeixen múltiples bonificacions i ajuts per a la contractació. Muntada Advocats i Assessors l'informarà amb rigor de quins pot beneficiar ja sigui en el moment de contractació, en processos de reclutament i planificació o en casos de transformació. Periòdicament analitzem les possibilitats d'acollir-se a ajuts i bonificacions de la seva empresa i sempre quan entra en vigor una bonificació nova.

Inspeccions laborals
L'assessorem en aspectes de Inspeccions de Treball i Seguretat Social. Si és el cas, li representarem i defensarem els seus interessos davant l'Administració.

Mediació i concil·liació
Mediem en conflictes de caràcter laboral i administratiu. Amb la mediació s'intenta arribar a un acord sense arribar a la costosa via judicial, amb un dictàmen al qual es sotmeten les parts estalviant temps i diners.

RRHH
Muntada Advocats i Assessors li ofereix un servei integral en Recursos Humans. El nostre equip professional altament experimentat en Gestió de Persones donarà resposta a les necessitats en capital humà del seu negoci donant una visió realista i integrada amb la cultura de la seva empresa, guanyant en productivitat personal, motivació, millora del clima laboral, foment del team building, a la retenció i atracció de talent, guanyant eficiència i eficàcia.

Assessoria mercantil


Assessorament professional especialitzat en les diferents incidències que repercuteixen en l'estructura de l'empresa com:
  • Constitució.
  • Ampliacions de capital.
  • Canvis de domicili.
  • Modificació d'estatuts.
  • Gestió de qualsevol canvi en la forma jurídica de l’empresa.
  • Contractació mercantil: Redacció, revisió i negociació de contractes mercantils de...( distribució, licensing, préstecs i crèdits, leasing, adquisició d'empreses, franquícies...)

Prevenció de riscos laborals


Muntada Advocats i Assessors, l´assessorarà en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. Gràcies als acords que mantenim amb les empreses acreditades, vostè podrà gaudir de les millors tarifes. Consulti´ns sense compromís. Assessorament a particulars i empreses.

Tràmits administratius


Llicències
Llicències d´obertura d´establiments, llicències especials...

Documents Notarials
Tramitem tot tipus d´escriptures notarials (compravenda, permutes, constitució i cancel•lació d'hipoteques, societats...). Estigui tranquil, el nostre equip professional l'assessorarà i l'assistirà vetllant pels seus interessos en el moment de la signatura de qualsevol tràmit notarial.

Registres
Realitzem presentació en els registres, Mercantil, de la Propietat, Patents i Marques. Escriptures, comptes anuals, notes registrals, etc.

Accidents de treball
Realitzem tots els tràmits en comunicació d'accidents laborals, comunicacions a mútua i organismes oficials, incapacitats.

Herències
Posem a la seva disposició el nostre departament jurídic on advocats altament experimentats l'assessoraràn en herències, la seva tributació i liquidació.


Muntada Advocats i Assesors
Altament professional i amb àmplia experiència


Olot

C Antoni Llopis 6, 2n 2a - 17800 Olot (Girona)
info @ muntadaassessors.net
Tel 972 26 83 54 (Olot)
Tel 972 28 00 44 (Olot)

AVÍS LEGAL

Editor Tancar